In een bouwbesluit van parkeergarages zijn de normen voor verlichting opgenomen. Er zijn twee normen die in de praktijk gehanteerd worden, de NEN-EN 12464-1 en de NEN-EN 2443 en voor toe te passen noodverlichting de NEN-EN 1838.
De verlichtingseisen ten aanzien van lichtsterkte zijn dan alsvolgt:

NEN12464-1 NEN2443
Parkeerplaats 75 40
Rijstroken 75 40
In- en uitritten (dag) 300 200*
In- en uitritten (nacht) 75 100*
Lift en trappenhuizen 100 100
Kassa's, balies, betaalautomaten 300 200
* op 1 m hoogte

De weergegeven waarden zijn in lux (Em) op de vloer tenzij anders aangegeven.

Het verlichten van parkeergelegenheden, zoals parkeergarages en fietsstallingen wordt veelal gedaan met spatwaterdichte armaturen welke worden geclassificeerd conform de IP (Ingress Protection) waarden. Uiteraard zijn veel factoren van belang voor het goed verlichten van parkeervakken, rijbanen, vluchtroutes enzovoorts. De richtlijnen staan duidelijk beschreven in de diverse normen. Wij adviseren u op het gebied van verlichting in parkeergarages al dan niet onderbouwd met lichtberekeningen en TCO rapporten.

 

 


NEN-EN 12464-1 Deze norm geeft verlichtingseisen voor werkplekken binnen, die tegemoet komen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Deze norm is niet opgesteld binnen het toepassingsgebied van Artikel 137 van het EU-verdrag en specificeert niet de eisen die gesteld moeten worden aan de verlichting die nodig is voor de veiligheid en gezondheid van mensen op het werk, hoewel de verlichtingseisen, zoals deze in deze norm zijn gespecificeerd, gewoonlijk beantwoorden aan de veiligheidseisen. (bron: NEN.nl)

NEN-EN 2443 Geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en stallinggarages voor personenauto's, De parkeerterreinen en de parkeer- en stallinggarages zijn bestemd voor auto's die vallen binnen de definitie van de maatgevende auto met een massa, inclusief de lading, tot 2500 kg volgens bijlage A. Voor de stallinggarages kunnen minder stringente eisen van toepassing zijn. In de desbetreffende paragrafen is aangegeven waar er afwijkingen mogelijk zijn van de eisen voor parkeergarages. Naast eisen zijn in deze voornorm aanbevelingen voor het beheer van parkeerruimten opgenomen waaronder aspecten als sociale veiligheid en parkeerapparatuur. De norm is niet van toepassing op parkeer- en stallinggarages met een capaciteit van minder dan 20 auto's. De norm is verder niet van toepassing op: - garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen als bedoeld in NEN 3122; - garages en voorzieningen met mechanische transportmogelijkheden voor auto's. De norm is bedoeld voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeerterreinen en parkeergarages zoals locale overheid, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie. Bij het toepassen van de normtoets wordt ervan uitgegaan, dat de locatiekeuze en de planologische situering van de parkeervoorziening door de bevoegde instanties zijn vastgelegd. Er kan worden overwogen het stallen van fietsen in een parkeergarage op te nemen. Het stallen van fietsen gecombineerd met het parkeren van auto's in een parkeergarage is in bijlage F aangegeven.(bron: NEN.nl)

NEN-EN 1838 is aangewezen in de Model-Bouwverordening en geeft de lichttechnische eisen van de noodverlichting. Met de juiste achtergrondinformatie biedt deze norm aan installateurs de mogelijkheden om projecten te realiseren die tot nu toe onduidelijk waren. Nationale samenvatting: Geeft de verlichtingseisen voor noodverlichtingsystemen die ge�nstalleerd worden in gebouwen en ruimtes waar deze systemen worden vereist. De norm is in principe van toepassing op plaatsen waar publiek dan wel werknemers toegang toe hebben. Zowel eigenaren als werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. Noodverlichting is een belangrijk deel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw waarmee je geen onnodige risico's mag nemen. Noodverlichting is van essentieel belang voor de werknemers en aanwezigen in een gebouw om het gebouw in geval van calamiteiten snel en veilig te kunnen verlaten. De NEN-EN 1838 definieert waaraan deze installatie moet voldoen, qua lichtsterkte, kleur, verblinding, e.d. en waar er noodverlichting moet worden geplaatst. Deze norm geeft geen eisen voor de signalering (= de nooduitgangbordjes). Dat is te vinden in NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen;Vluchtwegaanduiding;Eigenschappen en bepalingsmethoden. Ook geeft de norm geen eisen voor het elektrotechnisch deel. Daarvoor is NEN-EN 50172 Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen beschikbaar.(Bron: NEN.nl)

Ervaringen van anderen

Waarom NeoFos?

  • Innovatief
  • Meedenkend
  • Flexibel
  • Interpersoonlijk
  • Dienstgericht
Copyright 2016, All Rights Reserved 2023 | Webdesign by Webdelta